MUĞLA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE -1- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ:

Federasyonun adı, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonudur. Kısa adı “Muğla ASKF” dir.

MADDE -2FEDERASYONUN MERKEZİ:

                     Muğla İli

MADDE -3–  FEDERASYONUN AMACI

Federasyonun amacı; kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, spor kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile Türk amatör sporun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MADDE-4- AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FEDERASYONCA  SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

 • Kulüpler, kulüplerle devlet, gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.
 • Yasaların ve yönetmenliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
 • Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Türk Spor Camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmada büyük çaba gösterir.
 • Tüm spor dallarında “Hakemler, yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.
 • Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve aynı yardım yapar, bunun için yarışma, müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
 • Sağlık, sosyal güvenlik, araç, gereç gibi sorunlara eğilir, üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmenliklerine uyar.
 • Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturur.
 • Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmenliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.
 • Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.
 • Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar.
 • Konusu ile ilgili üst kuruluşa üye olabilir, yasların izin verdiği işletmeler kurabilir.
 • Beden Eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.
 • Federasyon ve Spor Kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.
 • Spor Mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor Kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar. 

FEDERASYONA ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE -5- ÜYE OLMA HAKKI

Federasyona, her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, devletin kabul ettiği spor dallarından birinde veya bir kaçında uğraşan, aynı amaçlı spor kulüpleri üye olur,  hiçbir kulüp  üye olmaya zorlanamaz.

Üye olmak isteyen Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için, kendi genel kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile Federasyona bildirmeleri zorunludur.

Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç 1 ay içinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur

MADDE -6.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  :

-Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla

federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak, üye kulüp, bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel Kurulda Federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

-Disiplin Kurulu kararı ile ve mali yükümlüklerini yerine getirmeme nedeniyle kulüpler üyelikten çıkarılabilir. Üye Kulübün, kendi genel kurulunda fesih kararı alması ile de üyelik son bulur.

-Başka bir federasyona üye olan spor kulübünün üyeliği sona erer. Ancak, bu karar öncesi, aynı genel kurulda federasyon temsilcisine de söz verilmesi zorunludur.

 MADDE -7. ÜYELERİN HAKLARI

1-Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir.

2-Her delege genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, yıllık ödentisini ödemeyen üye kulüpler ile genel kurul kararının ilan edilmesinden veya kulüp ve delegelere duyurulmasından sonra Federasyona üye yapılan kulüplerin delegeleri yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.

3-Üye Kulüpler federasyonun sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.

4-Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir. Delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı delegelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

5-Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye, Federasyonun mal varlığından hak iddia edemez ve   Federasyona olan borçlarını ödemek zorundadır

6-Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz  dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür.

Genel kurulun verdiği karar kesindir.

MADDE -8. FEDERASYONUN ORGANLARI:

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,
 4. Disiplin Kururlu
 5. Onur Kurulu,

FEDERASYONUN GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE -9. KURULUŞ ŞEKLİ :

Her üye kulüp Federasyon Genel Kuruluna en az üç delege ile katılır. Üye sayısı 100’e

kadar olan Kulüpler üç delege ile,  üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir delege ile temsil olunur.  Hesaplama sonunda, artan kulüp üye sayıları en az 51 olduğu takdirde 1 delege eklenir. Ancak her kulüp için delege sayısı yediden fazla olamaz. Üye kulüpler delegelerini yedekleri ile birlikte sadece kendi genel kurullarında seçebilirler. Yönetim Kurullarının delege seçme hakları yoktur. Asıl delegelerin herhangi bir nedenle delegelik haklarının kaybolması durumunda yenileri seçilinceye kadar, yedekler sıra ile çağrılır.  Kulüpler, belirledikleri delegelerini, Federasyon Genel Kurulundan en az 20 gün önce yazı ile bildirmek zorundadırlar.

Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri ile Onur Kurulu üyeleri o dönem için Genel Kurul Delegesidirler. Federasyon Başkanlığı görevi yapanlarla, beş dönem veya daha uzun süre yönetim kurulu üyeliği yapanlar ömürleri boyunca Genel Kurul doğal delegesidirler. Delegeler yenisi seçilinceye kadar delegelik haklarını korurlar.

 MADDE -10. TOPLANMA ZAMANI :

Federasyon Genel Kurulu Üç Yılda Bir  HAZİRAN ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

MADDE -11. ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya Federasyonun  internet sayfasında  ilan edilmek,  yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, altmış günden çok olamaz.                      Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle iadeli taahhütlü bir yazı ile üyelere duyurulur. 2.toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç Altı Ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurullara ilişkin duyuru ve diğer bilgiler, Federasyonca delegelerin bağlı oldukları Spor Kulüplerine gönderilir. Bu bilgi, belge ve duyuruların delegelere ulaştırılması görevi  ilgili Spor Kulüplerinindir.

MADDE -12TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları Federasyon merkezinin bulunduğu ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerin dışında, başka bir yerde yapılamaz.

MADDE -13. TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurulu, Başkan yada yetki vereceği bir yönetici açar.

MADDE -14. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

            Yönetim Kurlu Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler ve toplantı yerinde hazır bulundurur. Toplantı yerine gelecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve delege olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir yardımcısı ile bir sekreter açık oyla seçilir.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliği genel kurul başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna YEDİ gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.”

Genel kurul sonuç bildirimleri, Federasyon yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimini  mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi Federasyondan istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Genel Kurul Mahkeme (Hakim) tarafından görevlendirilen delegeler tarafından toplantıya çağrılmışsa Yönetim Kuruluna verilen görevler bu delegeler tarafından yapılır.

MADDE -15. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurullarda sadece gündemde olan maddeler görüşülür. Olağanüstü Genel Kurullarda gündeme ek ve değişiklik yapılamaz.

MADDE -16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.  

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

5-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

6- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

7-Federasyonun, Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

8- Federasyon uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9- Federasyonun vakıf kurması,

10- Federasyonun fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Yönetim ve Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE -17. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Federasyon organlarının seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki Oylamalarda Genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.

Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde oy alanların eşit çıkması halinde öncelikle delegenin yaşının büyüklüğüne, bununda eşit olması halinde ise kur’a çekimi yaptırılır. Diğer oylamalarda ortaya çıkacak eşitlik durumunda ise başkanın taraf olduğu karar geçerlidir. 

YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN VE ONUR KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ  NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

 MADDE -18 YÖNETİM KURULU:

            Federasyon Yönetim Kurulu Genel Kurulca Delegeler arasından doğrudan seçilen bir Başkan, bir Genel Sekreter dahil 11  üyeden oluşur. Ayrıca 11  kişide yedek üye seçilir. Kurul 3 yıl görev yapar.

Genel Kurulda Başkan ve Genel Sekreter ile Yönetim, Denetim, Disiplin ve Üst Kurul (Konfederasyon) delegelerinin asil ve yedekleri ile Onur Kurul üyeleri oy pusulasına birlikte yazılabilir.

Başkanlık ve Genel Sekreterlik makamlarında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kendi arasından seçim yapabi­lir.

Üst üste iki toplantıdan sonuç alınamazsa, ya da Yönetim Kurulu uygun görürse  Başkan ve Genel Sekreter seçimi için olağanüstü Genel Kurula gidilir. Bu durumda.  Başkan ve Genel Sekreter birlikte veya birisi Yönetim Kurulu içinden seçilirse, boşalan üyelik için yedekler sıra ile göreve çağrılır.  Başkan ve Genel Sekreter, sadece bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. Yönetim Kurulundaki başka görevler Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

            Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedekler sıra ile çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Federasyonun gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

c) Federasyonun çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

d) Federasyonun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek.

e) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinesi, araç gereç alımına karar vermek.

f) Her faaliyet yıl sonunda Federasyonun yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,

g) Federasyona üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

h) Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

i)Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.

MADDE -19. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ : 

Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir, gerekli görüldüğünde Başkanın ve iki üyenin başvurusu üzerine de toplanır.

-Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında; 1 Başkan Vekili, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Mali Sekreter, 1 Eğitim Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreteri, 1 Sosyal İşler Sekreteri, 1 Halkla İlişkiler Sekreteri ve 1 Tesisleşme Sekreteri kendi arasında seçer.

İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.

Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular, gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırılabilir.

1-FEDERASYON BAŞKANININ ADAYLIĞI KOŞULLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ:

Federasyon  Başkanlığına aday olabilmek için  adayların delege olmaları yapılan mevcut Genel Kuruldan önceki Olağan Genel Kurulların  en az ikisinin hazurun listesinde yer alması Ayrıca; en az Lise ve dengi okul  mezunu olmaları gerekir.  Bu şartları taşıyan aday olmadığı takdirde Başkanlığa Genel Kurul delegelerinden herhangi birisi aday olabilir.  Ayrıca, Federasyon Başkanlığına aday olacak kişinin bu isteğini Genel Kurulun 1.toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak Federasyona bildirmesi gerekir.

-Yönetim kuruluna başkanlık eder. Federasyonun mali, idari, sosyal, teknik, sportif, protokol ilişkilerinde Federasyonu birinci derecede temsil eder. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar, Genel kurul sonuç bildirimleri ile zamanında verilmesi gereken beyanname vb. evrakların Mülki amirliye verilmesini sağlar.

– Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.

-Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini, Yönetim Kurulu’nun da uygun bulması halinde başka çalışma arkadaşlarına devredebilir.

 2-GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ: 

a) Federasyon adına tüm yazışmaları yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak.

c) Federasyonun arşivini oluşturup, dosyalarını düzenlemek.d) Federasyonun uluslararası dernek, birlik, federasyon ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.

  e)Üyelik başvurularını, üyelikten düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak.

 • İdari konularda Genel kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar,

      3-BAŞKAN VEKİLİ 

Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetkilerini kullanır ve toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder.

     4-BAŞKAN YARDIMCILARI:

Federasyon Başkanın görevlendirdiği konularda ve kendilerine bağlanan birimlerde sorumlu olup Başkanın verdiği diğer görevleri yaparlar. 

5- MALİ SEKRETERİN GÖREVLERİ :

a) Federasyonun bütçesini hazırlamak,

b) Bir önceki yılın kesin hesabını çıkartıp yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,

c) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

d) Federasyonun gelirlerini tahsil etmek, yönetim kurulu tarafından uygun görülen ödemeleri yapmak,

e) Gelir ve giderlere ilişkin arşiv oluşturmak,

f) Federasyonun mali işlerle ilgili tüm yazışmaları yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlara verilecek bilgi ve belgeleri tanzim ederek vermek.

g) Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 

6-EĞİTİM SEKRETERİ

       a )  Federasyon üyelerinin sosyal kültürel psikolojik gelişimlerini sağlamak ve Fair-Play ruhunun gelişmesi için mevzuata uygun olarak konferans panel sempozyum kurs vb düzenlemek, yayınlar çıkartmak kütüphane oluşturmak.

b) Bilişim çalışmalarını yakından takip ederek üyelerin bilim ve teknolojiden mümkün olduğunca faydalanmaları için çalışmalar yapmak

c) Her türlü spor branşlarında değişiklikleri izlemek ve bu konuda proje hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak

d)Yönetim kurulunca uygulanması uygun görülen eğitim projeleri ile ilgili tüm materyalleri hazırlayarak eğitimi vermek veya verdirmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

7- SOSYAL İŞLER SEKRETERİ :

a) Üyeler arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal organizasyonları planlamak ve düzenlemek.

b) Konser, yemek, gezi vb faaliyetleri organize etmek.

c) Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürütmek.

d) Başkanın verdiği görevleri yapmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

8-HAKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ

a)Yönetim kurulunun basınla paylaşmak istediği konular hakkında basına bilgi vermek,

b) Basın ve yayın yoluyla Federasyonun ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

c) Federasyonun halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

d) Organizasyonlarda yer alacak sanatçı yazar vb kişilerle iletişim kurmak.

e) Federasyonun sponsorlukla ilgili faaliyetlerini yürütmek, bunun için ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla Federasyon adına görüşmeler yapmak.

f) Federasyonun adına web sayfası oluşturarak güncelleştirilmesini sağlamak.

   g)Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

9-TESİSLEŞME SEKRETERİ:

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda tesisleşme işlerini yapmak.

        10-ÖRGÜTLENME SEKRETERİ: 

İldeki kulüplerin tamamının Federasyona üye olması için gerekli çalışmaları yapmak.

MADDE -20. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE

      TAMAMLANAMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin sırayla getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinin birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE -21. DENETLEME KURULU:

Denetim Kurulu, Genel Kurul Delegeleri arasında gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.

-Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Federasyonun tüm işlemlerini denetler, Yönetim Kuruluna raporlar verir. Toplandığında da Genel Kurula da rapor sunar.

-Denetim Kurulu her zaman hesapları inceleyebilir.

-Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE -22. DİSİPLİN KURULU 

      Genel kurul tarafından 3 asıl ve 3 yedek üye olarak gizli oyla seçilir.  Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurulunun Görevleri :                 

                 Yönetim kurulu tarafından havale edilen konuları araştırmak,  Federasyon tüzüğüne aykırı davranan üyeler hakkında incelemeler yaparak dosya hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

Disiplin Cezaları  :

Uyarı,

 1. Haklardan yoksul bırakma,
 2. Sürekli çıkarma cezalarının verilmesini,

Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Yönetim Kurulunun vermiş olduğu cezalara ilgilinin Genel Kurulda itiraz hakkı vardır.

Disiplin kurulunca teklif edilmiş, Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat edecek olursa, bu müracaat Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır. Yapılan tebligat postaya veriliş tarihi itibarı ile başlar. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Genel Kurulun kabul ve bozma kararı kesindir. 

        MADDE -23. ONUR KURULU :

Onur Kurulu Genel Kurul Delegeleri arasında gizli oyla seçilen  15 üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur.

Onur Kurulunun Çalışma Şekli ve Görevleri

Kurul, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve Federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir. Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kurulu’na her türlü görevi verebilir.

MADDE 24 YÜRÜTME KURULU:

Yürütme Kurulu, Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulunca kendi arasından seçilecek toplam üyeden oluşur.

Yürütme kurulu Başkanın veya Yürütme Kurulunun 2 üyesinin talebi üzerine toplanır. Yürütme Kurulu Karar  Defteri  kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirirler. Kurul en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Yürütme kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir.  İl dışında yapacağı toplantıların yol, konaklama ve yemek masrafları federasyon tarafından karşılanır. Yürütme Kurulu Yönetim Kurulunun yetki verdiği konuları görüşür ve karara bağlar.

MADDE- 25.BAŞKANLAR KURULU ile GENÇLİK KURULU: 

 A)Başkanlar Kurulu:

Başkanlar Kurulu, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu asil üyeleri ile Gençlik Kurulu Başkanı ve Federasyonun üyesi olan Spor Kulüplerinin Başkanlarından oluşur. Kulüp  Başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde, Kulüp yönetim kurulları, başkan adına bir yönetim kurulu üyesini görevlendirebilir. Kurul, iki seçim dönemi arasında en az 3 kez toplantıya çağırılır. Kurulun kararlan öneri nite­liğinde olup, Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde de Kurulu toplayabilir. Top­lantılar, Yönetim Kurulu’nun kararlaştırdığı yerde yapılır.

Ayrıca Başkanlar Kurluna; Federasyon Başkanlığı yapanlar ve Federasyon üyesi olmayan Spor Kulüplerinin Başkanları ile Federasyon Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kuruluş  temsilcileri ve diğer kişilerde çağrılabilir.

Kurul, Kulüplerden, Yönetim Kurulu üyelerinden veya delegelerden gelecek her türlü öneriyi görüşür.

Kurulun Başkanı, Federasyon Başkanıdır. Kurulun toplantı tutanaklarını Genel Sek­reter veya yardımcısı düzenler.

Kurul toplantılarının açılabilmesi için çağrı yeterli olup, çoğunluk aranmaz. Kararlar açık oyla alınır.

 B)Gençlik Kurulu ;

Spor yönetiminin her alanında görev yapmak üzere ASKF yönetim kurulu’ nun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile gençlik kurulu oluşturulur. Gençlik Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ASKF yönetim kurulunun onayından sonra uygular.

Gençlik Kurulunun Görevleri;

a-ASKF yönetim kurulunun uygun göreceği zamanlarda kurul başkanı ve ASKF’ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin ASKF yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

b-ASKF’nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ASKF yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c-Spor kulüplerini ve sporcuları ASKF çalışmaları hakkında bilgilendirmek. İlişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek.

d-Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler ile bu konuda işbirliği yapmak,

e- Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli raporlar hazırlamak.

f-Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.

g-Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek,

h- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kültür, sanat, çevre etkinlikleri ve spor faaliyetleri düzenlemek.

ı- Çocuk ve gençlerimizin iyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum, panel ve organizasyonlar düzenlemek.

i-Hayvana, çevreye, kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

j-Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.

k-Gençlerin alkol, tütün mamülleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.

l-Konfederasyonca düzenlenecek “ASKF’ler Gençlik Kurulu” toplantılarına katılmak.

MADDE -26.DİĞER KURULLAR:

Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmenlikleriyle çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olabilmesi için Danışma, Basın, Hukuk, Araştırma, Dış ilişkiler, Sağlık, Halkla ilişkiler ve benzeri kurullar oluşturabilir.

Federasyon Yönetim Kurulu, Spor Kulüpleri ile olan iletişimin daha sağlıklı ve çalışmalarında daha üretken olabilmesi için ilçe temsilcilikleri oluşturabilir. Hangi ilçelerde kaç temsilci oluşturulacağı ve hangi spor kulüplerinin bu temsilciliklere bağlanacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

MADDE -27.ORGANLARA  SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

            – Federasyon; Genel Kurul toplantısı sonucunda Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri ve tüzükte yapılan değişiklikleri, Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren, Genel Kurul toplantıları dışında Federasyon organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler ile taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmenliğindeki ilgili formu doldurarak Valiliğe ve Genel Müdürlüğe bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

 

MADDE -28.ÜYE ÖDEMELERİ VE KATILIM MİKTARLARI:

Kulüpler Federasyona yıllık olarak bir defada 50,-TL. ödenti verirler. Üyelik için başvuran spor kulüpleri ayrıca bir defa olmak üzere 100,-TL. katılım payı öderler. Üye ödentileri her olağan veya olağanüstü genel kurullarında yeniden belirlenir. Belirlenmemiş ise daha önceden belirlenen ödenti miktarı geçerlidir.  Kulüpler yıllık ödentilerini Aralık ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Yıllık ödemesini yapmayan kulübe yönetim kurulu tarafından yazılı tebligat yapılar ve ödentilerini tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir.  Bu süre içerisinde ödentisini ödemeyen üye kulüp delegeleri Genel Kurula alınmayıp,  Yönetim kurulu tarafından kulüp üyelikten çıkartılır.

MADDE – 29. FEDERASYONUN GELİRLERİ

1- Üye aidatları,

2- Katılım payları,

3-Lisans işlemlerinden ve Kulüp vizelerinden elde edilecek gelirler.

4- Federasyonca tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5- Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

6- Her türlü bağış ve yardımlar,

7- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8- Federasyonun yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

9- Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

MADDE – 30. DEFTER VE KAYITLAR:

Federasyon aşağıda yazılı defterleri tutar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. “Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.”

“Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir.” Federasyonun adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 

MADDE -31. HESAP DÖNEMİ :

Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar, 31 Aralıkta sona erer.

MADDE – 32. GELİR-GİDERLERDE USUL:

Federasyonun gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyonun gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyonun giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, Federasyon tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”  

Saklama Süresi  : Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Alındı Belgelerinin Biçimi: Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik ekinde gösterilen (EK-17) biçim ve ebatta yönetim kurul kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler veya yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü: Alınacak yönetim kurulu kararı doğrultusunda matbaaya bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlemlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.

Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı: Federasyon saymanınca teslim alının alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı Belgelerinin Kullanımı: 

 Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunanın asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile

doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi Federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Federasyonun kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelirlerin Teslimi :Federasyon adına gelir tahsil etmekte yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Federasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı (Bin) 1000.- TL’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Federasyonun bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE – 33. FEDERASYONUN HARCAMALARI :

Federasyonun bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Federasyonun paraları bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya Mali Sekreter ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

MADDE -34.FEDERASYONUN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI :

Federasyonun amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında, gerekse uygulanması esnasında 50.000,-TL kadar ihtiyaç duyulacak ödeneğe Yönetim Kurulu Kararı ile, bu miktardan fazlası içinde  Genel Kurul kararı ile kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanabilir.

MADDE -35. FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Federasyon iç denetimi, dernekler kanunu ve Federasyonun tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca gerek görüldüğü zaman Federasyon dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir. Ancak yapılan bu denetim denetleme kurulunun görevi yerine geçmez.

MADDE- 36.BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Federasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. (yönetim kurul tarafından)

MADDE-37. PLATFORM OLUŞTURULMASI:

Federasyonun, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

Bu platformların oluşturulması için genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilir, yönetim kurulu bu yetkiye binaen Federasyonu temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE – 38. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetleme kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır.    Tüzükte yapılan değişiklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak genel kurulu izleyen otuz gün içerisinde valiliğe verilir. 

FEDERASYONUN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

MADDE – 39. FEDERASYONUN FESHİ:

            Federasyonun  Genel Kurul Tarafından Tasfiye Edilmesi :

Federasyon,  Genel Kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun Federasyonun,  feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde delegeler tüzüğün 10.maddesine göre 2.toplantıya çağrılır. 2.toplantıya katılan delege sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, tasfiye işlemleri Genel kurul tarafından son yönetim kurulu delegelerinden oluşturulan kurulca yapılır.

Tasfiye kurulu önce Federasyonun,  hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun borçlu olduğunun tespite halinde Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve mal varlığı son genel kurul tarafından uygun görülecek yere bırakılır.

Tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini tamamlamasını müteakiben durum yedi gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması      :

Genel kurulun toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut Federasyon mahkeme kararıyla fes edilmişse Federasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla federasyonun merkezindeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Bu durumda Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum valiliğe bildirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Federasyon tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

S.N

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

BABA ADI

 

MESLEĞİ

TABİYETİ  

ADRESİ

 

İMZASI

 

1

Mehmet TOP Genel Başkan Mustafa Uzman T.C. GELİ Müessese Müdürlüğü MUĞLA  
 

2

Reşat UYGUN Genel Sekreter Mehmet İnşaat Teknisyeni T.C. Belediye Başkanlığı MUĞLA  
 

3

Hüseyin Vecihi BORA Genel Başkan Yardımcısı H.Basri Personel Şefi T.C. MİYO-MUĞLA  
 

4

Ali KARAKAYA Genel Sekreter Yardımcısı Halit Teknisyen T.C Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü MUĞLA  
 

5

Emin KÖSE Eğitim Sekreteri Osman Sendikacı T.C. Belediye İş Sendikası MUĞLA  
 

6

Bünyamin CANOĞLU Mali Sekreter Ali Memur T.C. Orman Bölge Müdürlüğü MUĞLA  
 

7

Şeref TOP Örgütlenme Sekreteri Mustafa Memur T.C. Yeşilyurt Belediyesi MUĞLA  

Genel kurulun 08.09.2005 tarihli olağan toplantısında iş bu tüzüğün tamı değiştirilmiştir.

Genel Kurulun 09.09.2014 tarihli olağan toplantısında Tüzüğün 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 ve 32.maddeleri değiştirilmiştir.

Genel Kurulun 12.09.2017 tarihli olağan toplantısında Tüzüğün 19, 19/1, 24 ve 25. maddeleri değiştirilmiştir.

Genel Kurulun 06.07.2021 tarihli toplantısında Tüzüğün 10, 19, 19/3, 19/4 ve 28. maddeleri değiştirilmiştir.

                                                    YÖNETİM KURULU

 

S.N

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

BABA ADI

 

MESLEĞİ

TABİYETİ  

ADRESİ

 

İMZASI

 

1

Mehmet TOP

Başkan

Mustafa

Memur

T.C

Orhaniye Mah Fimar Koop.A Blok D.6             MUĞLA  
 

2

Mustafa YANDIK

Genel Sekreter

Durmuş Ali

Emekli

T.C

Karamehmet Mah.Saffet Arıkan Cad. C Blok D.4 MUĞLA  
 

3

Sayim KESKİN Başkan Vekili İbrahim Muhasebeci T.C Artemiz Cad.14-5 BODRUM  
 

4

Efdal BERK Başkan Yardımcısı Ali Şahabettin Emekli T.C. Çatallar Mah.Şehit Halil Avcı Cad.No:99/AFETHİYE  
 

5

Ersin KÖKSAL Başkan Yardımcısı i Orhan Memur T.C. İsmet Paşa Mah. Doğa Sok.no:1 D:8 MİLAS  
 

6

Ali KARAKAYA

Mali Sekreter

Halit

Emekli

T.C

Muslihittin Mah. Hamle Apt.C Blok Daire 9 MUĞLA  
 

7

Memiş Alper YILDIRIM   Sosyal

İşler Sekreteri

Ali İhsan Kamu Görevlisi T.C. Emirbeyazıt Mah. Hasan Eren Cad. Koza Apt.No:19/6 Menteşe/MUĞLA  
 

8

Şahin KIRKAN Tesisler Sekreteri Özer Müteahhit T.C. Emirbeyazıt Mahallesi Çaylılar Sokak No:3/3 Menteşe/MUĞLA  
9 Süleyman BOZYER Halkla İşkiler Sekreteri Şükrü Memur T.C. Bakırcılar Mah. Topçu Blokları T-2 D:5 KAVAKLIDERE  
10 Aziz ÖZGEÇER Eğitim  Sekreteri Salih Serbest Meslek T.C Çamdibi Mah.235 Sok.No:6/2 MARMARİS  
11 Nail KIZIL Örgütlenme Sekreteri Tevfik Mali Müşavir T.C Şeyh Mah.Kütüphane Sok. 17/4 Menteşe/MUĞLA  

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

S.N

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVİ

 

BABA ADI

 

MESLEĞİ

TABİYETİ  

ADRESİ

 

İMZASI

 

1

Mehmet TOP

Başkan

Mustafa

Memur

T.C

Orhaniye Mah Fimar Koop.A Blok D.6             MUĞLA  
 

2

Mustafa YANDIK

Genel Sekreter

Durmuş Ali

Emekli

T.C

Karamehmet Mah.Saffet Arıkan Cad. C Blok D.4 MUĞLA  
 

3

Sayim KESKİN Başkan Vekili İbrahim Muhasebeci T.C Artemiz Cad.14-5 BODRUM  
 

4

Efdal BERK Başkan Yardımcısı Ali Şahabettin Emekli T.C. Çatallar Mah.Şehit Halil Avcı Cad.No:99/AFETHİYE  
 

5

Ersin KÖKSAL Başkan Yardımcısı i Orhan Memur T.C. İsmet Paşa Mah. Doğa Sok.no:1 D:8 MİLAS  
 

6

Ali KARAKAYA

Mali Sekreter

Halit

Emekli

T.C

Muslihittin Mah. Hamle Apt.C Blok Daire 9 MUĞLA  
 

7

Memiş Alper YILDIRIM   Sosyal

İşler Sekreteri

Ali İhsan Kamu Görevlisi T.C. Emirbeyazıt Mah. Hasan Eren Cad. Koza Apt.No:19/6 Menteşe/MUĞLA  
 

8

Şahin KIRKAN Tesisler Sekreteri Özer Müteahhit T.C. Emirbeyazıt Mahallesi Çaylılar Sokak No:3/3 Menteşe/MUĞLA  
9 Süleyman BOZYER Halkla İşkiler Sekreteri Şükrü Memur T.C. Bakırcılar Mah. Topçu Blokları T-2 D:5 KAVAKLIDERE  
10 Aziz ÖZGEÇER Eğitim  Sekreteri Salih Serbest Meslek T.C Çamdibi Mah.235 Sok.No:6/2 MARMARİS  
11 Nail KIZIL Örgütlenme Sekreteri Tevfik Mali Müşavir T.C Şeyh Mah.Kütüphane Sok. 17/4 Menteşe/MUĞLA

© Muğla ASKF-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır